OKE13452976 1134745993253325 1038015046 o

De Fysiotherapeut

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden.

Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging

De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zo haalt u uit het leven wat erin zit.

Behandeling en regels

Voordat een behandeling begint, vindt er eerst een onderzoek plaats. In een gesprek en een lichamelijk onderzoek proberen we het probleem te achterhalen. Samen met u, de patiënt, stellen we een plan op voor de behandeling. De duur van een behandeling, inclusief administratie, is 25 tot 30 minuten.

Afzeggen: Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken brengen wij u in rekening.

Afwezigheid: Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut wordt u vroegtijdig afgebeld en plannen we een nieuwe afspraak in.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 zijn wij direct toegankelijk voor fysiotherapeutische zorg. Patiënten kunnen ons direct consulteren zonder tussenkomst van een (huis)arts. Door een eerste ‘DTFscreening’ kunnen wij snel duidelijkheid geven of voor de zorgvraag direct therapie nodig is, of dat het beter is om eerst de eigen huisarts te consulteren.

 Vergoeding

De zorgverzekeringswet bepaalt dat fysiotherapie niet meer wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient u een aanvullende ziektekostenverzekering te hebben. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de polisvoorwaarden, die per verzekeringspakket erg kunnen verschillen.

Wij zullen u een nota sturen met een specificatie van de door ons verrichtte behandelingen. Deze kunt u dan zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Tarieven

  • Zitting fysiotherapie: € 30,00

  • Toeslag behandeling aan huis: € 15,00

  • Screening: € 15,00

  • Intake en onderzoek na screening € 30,00

  • Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00

  • Telefonische zitting € 10,00

  • Niet nagekomen afspraak € 30,00

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer er in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank-giro-incasso dan wel een ondertekende accept-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien een patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de

buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,-, alles exclusief omzetbelasting.

Privacy?

Uw gegevens worden opgeslagen en bewaard in een dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de in de praktijk werkzame fysiotherapeut en de administratief medewerkster. Overdracht van uw gegevens, zoals in een behandelverslag naar de verwijzer, vindt slechts plaats na uw toestemming hiertoe. Graag worden wij tevoren op de hoogte gesteld van tussentijds bezoek aan uw verwijzer. Wij kunnen dan tijdig digitale of eventueel schriftelijke  rapportage verzorgen.

Klachtenregeling?

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.

Tot ziens bij WW Indoor 4 All !!!