OKE13452976 1134745993253325 1038015046 o

Fase 3: Dood speeltje

Stap 1: Aanleren dood speeltje

Stap 2: Dood speeltje terug brengen

Stap 3: Drive naar dood speeltje 

Stap 4: Terug roepen van dood speeltje

Stap 5: Grondwerk beginselen met dood speeltje